BEEF MENU

LUNCH MENU BEEF MENU CRAB MENU KAISEKI APPETIZERS BEVERAGES

A 10,000 yen
B 14,500 yen
C 20,000 yen

 

Course Dinner
Course A 13,500 yen
Course B 19,000 yen
Course C 24,500 yen

SIRLOIN A (200g) 20,000 yen
B (240g) 24,000 yen
FILET A (180g) 20,000 yen
B (220g) 24,000 yen

 

Course Dinner
SIRLOIN Course A (200g) 23,500 yen
Course B (240g) 28,500 yen
FILET Course A (180g) 23,500 yen
Course B (220g) 28,500 yen

A 12,000 yen
B 16,500 yen
C 21,000 yen
D 24,000 yen

 

  Course Dinner
Course A 15,500 yen
Course B 21,000 yen
Course C 25,500 yen
Course D 28,500 yen

A 15,500 yen
B 21,000 yen
C 27,500 yen

 

Course Dinner
Course A 19,000 yen
Course B 25,500 yen
Course C 32,000 yen